หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ

ลงชื่อเข้าใช้ สมัครสมาชิก

จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจหลักการพื้นฐาน ความสำคัญเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ทางธุรกิจดิจิทัล
2. สามารถออกแบบสร้างแบรนด์ธุรกิจให้กับผลิตภัณ์
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการความสำคัญของแบรนด์ ความโดดเด่นให้กับธุรกิจดิจิทัล
2. สามารถออกแบบและสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ธุรกิจดิจิทัล
3. สามารถประเมินคุณภาพของแบรนด์

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสำคัญของแบรนด์ หลักการสร้างแบรนด์ให้เป็นดิจิทัล การค้นหากลุ่มเป้าหมาย ออกแบบแบรนด์ วิธีการสร้างคุณค่า ภาพลักษณ์ และความโดดเด่นให้กับธุรกิจดิจิทัล ด้วยการศึกษาการดำเนินชีวิตของผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสีย พฤติกรรมของแบรนด์ การประเมินคุณภาพของแบรนด์ เพื่อก้าวสู่แบรนด์ที่ยั่งยืน ฝึกปฏิบัติการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ดิจิทัล