หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ

ลงชื่อเข้าใช้ สมัครสมาชิก

จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ หลักการ UML Modeling องค์ประกอบของ UML
2. มีทักษะในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ ออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ
3. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงครามรู้เกี่ยวกับหลักวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
2. วิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุตามหลักการ
3. ออกแบบระบบโปรแกรมทางธุรกิจโดยใช้หลักการ UML

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ หลักการพื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ UML Modeling องค์ประกอบของ UML และการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ