หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ สมัครสมาชิกเพื่อใช้งานระบบ

ลงชื่อเข้าใช้ สมัครสมาชิก

จุดประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจแนวคิดและการออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูล
2. สามารถออกแบบระบบจัดการฐานข้อมูล
3. สามารถปฏิบัติการใช้บริการอินเทอร์เน็ต
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ

สมรรถนะรายวิชา
1. แสดงครามรู้เกี่ยวกับหลักการระบบจัดการฐานข้อมูล
2. ออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ตามหลักการของการจัดรูปแบบบรรทัดฐาน

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูลการวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล แบบจำลองเอนทิตี้และความสัมพันธ์ รูปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตราฐานบนระบบฐานข้อมูล และมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับฐานข้อมูลไม่ใช่เชิงสัมพันธ์